วันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558

รับรองคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัย Qujing Normal University , The Open University of Hongkong และ Paris South 11งานวิเทศสัมพันธ์ ได้ร่วมรับรองคณะผู้แทนจาก Qujing Normal University, The Open University of Hongkong และ Paris South 11 ที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน 2015 ของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระหว่างวันที่ 28 เม.ย. - 1 พ.ค. 58

วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ


1.  การดำเนินการความตกลงทางวิชาการใดๆ ต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาโดยต้องแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่สภาอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบ
2.   ในการจัดหลักสูตรร่วมกัน สถาบันทั้งสองต้องจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันโดยได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันที่เกี่ยวข้อง และให้สถาบันอุดมศึกษาไทยเสนอหลักสูตรดังกล่าวให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง หรือรับทราบหลักสูตร
3. สถาบันอุดมศึกษาไทยเสนอสภาสถาบันพิจารณาทบทวนสถานะความตกลงร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษา หากปรากฏว่าความตกลงร่วมมือนั้น ไม่ได้มีการดำเนินการใดๆ ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันลงนามหรือระยะเวลาที่มีการดำเนินการครั้งล่าสุด ให้ถือว่าความตกลงร่วมมือดังกล่าวสิ้นสุดลง


ที่มา :  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนพิเศษ 57ง วันที่ 11 พฤษภาคม 2550 

วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

โครงการทำบุญวันพระเมตตากัลยาณิวัฒนา


          
         คณะผู้บริหาร งานวิเทศสัมพันธ์ และนักศึกษากัมพูชาทุนพระราชทานฯ เข้าร่วมงานวันพระเมตตากัลยาณิวัฒนา ร่วมพิธีในโครงการทำบุญเนื่องใน “วันพระเมตตากัลยาณิวัฒนา” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บริเวณอาคารรับเสด็จ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

วันพุธที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558

โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ


        อาจารย์สุมาลี  ธนวุฒิคติวรกุล พร้อมด้วยงานวิเทศสัมพันธ์ ได้นำนักศึกษาจีนและกัมพูชา ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม ณ วัดสมานรัตนาราม วัดปากน้ำโจ้โล้ วัดโพธิ์ วันที่ 21 มกราคม 2558 และศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 28 มกราคม 2558  เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์เรียนรู้นอกชั้นเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา

ต้อนรับคณะผู้บริหาร Qujing Normal University


    คณะผู้บริหารจาก Qujing Normal University เข้าพบคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  เพื่อหารือถึงความร่วมมือในอนาคต และพบปะนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนที่จะไปศึกษาต่อที่ Qujing Normal University  เมื่อวันที่ 27 - 28 มกราคม 2558