วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ต้อนรับคณะผู้บริหาร Liuzhou Techers College

คณะผู้บริหารของ Liuzhou Teachers College ได้เข้าพบอธิการบดีและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย วันที่ 26 ธันวาคม 2557 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อพบปะเยี่ยมเยียน และหารือเรื่องการขยายขอบข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ให้เกิดประสิทธิผลและประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย