ทำเนียบนักศึกษาต่างประเทศ

ทำเนียบนักศึกษาต่างประเทศที่เข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และทุนการศึกษาต่างๆ


นักศึกษากัมพูชาทุนพระราชทานฯ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา                           
                                          


นักศึกษากัมพูชาทุนบุตรหลานหอการค้ากัมพูชา
                                

นักศึกษาจีน 
     > สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์