วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

นำนักศึกษาทุนพระราชทานฯ เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

           สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้สถาบันการศึกษานำนักเรียนทุนพระราชทานฯ รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2557 จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เข้าเฝ้าฯ ในปีในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15.00 น. ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ
- คณะเข้าเฝ้าฯ พร้อมเวลา 13.00 น. ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ


           มีรายชื่อผู้แทน และนักศึกษาทุนพระราชทานฯที่เข้าเฝ้ารายชื่อดังต่อไปนี้
          1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย  ศิริภักดิ์           อธิการบดี
          2. อาจารย์อภิวัฒน์        วงศ์ณรัตน์                  คณบดีคณะเทคโนโลยี
                                                                              อุตสาหกรรม
          3. อาจารย์ ดร.ทวีศิลป์    กุลนภาดล                 คณบดีคณะครุศาสตร์
          4. อาจารย์ ดร.นรินทร์    กุลนภาดล                 รองคณบดีวิชาการ
                                                                             คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
          5. Mr. Sot                 Sean                          นักศึกษา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
                                                                             ยานยนต์
          6. Mr. Kry                Synuon                       นักศึกษา  สาขาภาษาอังกฤษ
          7. Ms. Pin                Sreylis                        นักศึกษา  สาขาภาษาอังกฤษ
          8. Ms. Sen                Chanthida                 นักศึกษา  สาขาการสอนภาษาอังกฤษ

วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การประกวดนางนพมาศนานาชาติ ประเพณีลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง จังหวัดระยอง

   
      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง จังหวัดระยอง ได้เชิญให้มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ส่งนักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมประกวดนางนพมาศนานาชาติ เพื่อร่วมส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของประเทศไทยและท้องถิ่น โดยจัดในชื่อ "งานประเพณีลอยกระทงและปิดทองหลวงพ่อโพธิ์ ประจำปี 2557" ระหว่างวันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2557

       มหาวิทยาลัยได้ส่งนักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมการประกวดจำนวน 3 ราย และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลนักศึกษา จำนวน 2 ราย ได้แก่
      1. Ms. Teng  Saimei                  นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีน
      2. Ms. Li  Lan                           นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีน
      3. Ms. Sreylis  Pin                    นักศึกษาทุนพระราชทานฯ ชาวกัมพูชา
      4. นายสุจินต์  อรัณยกานนท์        นักวิเทศสัมพันธ์
      5. นางสาวปิ่นมุกข์  อธิวรินทร์       นักประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2557

โครงการยกระดับความสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาเป็นเมืองคู่แฝดด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน สังคมและวัฒนธรรมกับเมืองใน 5 ประเทศฯ

    
      ด้วยจังหวัดฉะเชิงเทราได้เชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เป็นที่ปรึกษาโครงการ ยกระดับความสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาเป็นเมืองคู่แฝดด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน  สังคม และวัฒนธรรม กับเมืองใน 5 ประเทศตามเส้นทาง SEC (สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สปป.ลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐประชาชนจีน) และการเตรียมความพร้อมในการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกอื่นในอาเซียนโดยมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ ดร.พจนีย์  มั่งคั่ง รองอธิการบดีกิจการพิเศษฯ และงานวิเทศสัมพันธ์ ดำเนินโครงการเพื่อให้บุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนของจังหวัดฉะเชิงเทราเดินทางไปยกระดับความสัมพันธ์เพื่อพัฒนาเป็นเมืองคู่แฝดหรือเมืองพี่เมืองน้องในมิติต่างๆ รวมทั้งมิติการค้า การลงทุน และการศึกษาใน 4 ประเทศ ดังนี้

1) เส้นทาง แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 21 - 23 กรกฎาคม 2557
ที่ปรึกษาโครงการฯ ที่ร่วมเดินทาง ได้แก่ 
ผศ.ดร.อุทัย  ศิริภักดิ์ อธิการบดี  
นายสุพจน์  สกุลธรรม เลขานุการอธิการบดี  
นางสาวกานต์พิชชา  อสัมภิณวงศ์   บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์
นางสาวกรรภิรมย์  กรรณิกา  บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์


2) เส้นทาง เมืองเมาะละแหม่ง สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์  ระหว่างวันที่ 6 - 9 สิงหาคม 2557
ที่ปรึกษาโครงการฯ ที่ร่วมเดินทาง ได้แก่ 
ผศ.ดร.อุทัย  ศิริภักดิ์ อธิการบดี  
ดร.พจนีย์  มั่งคั่ง รองอธิการบดีกิจการพิเศษ   
นายสุจินต์  อรัณยกานนท์  นักวิเทศสัมพันธ์ 
นางสาวพรรณรัตน์ กานต์ไกรศรี  อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
นางสาวนันทิพร เรืองสวัสดิ์ อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ


3) เส้นทาง เมืองเจียหยาง สาธารณรัฐประชาชนจีน   ระหว่างวันที่ 18 - 22 สิงหาคม 2557
ที่ปรึกษาโครงการฯ ที่ร่วมเดินทาง ได้แก่ 
ดร.พจนีย์  มั่งคั่ง รองอธิการบดีกิจการพิเศษฯ  
นายสุพจน์  สกุลธรรม เลขานุการอธิการบดี  
นายสุจินต์  อรัณยกานนท์  นักวิเทศสัมพันธ์ 
 Mr.Xiaoxin Zhe อาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน (ล่าม)


4) เส้นทาง นครเกิ่นเทอ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม   ระหว่างวันที่ 14 - 17 กันยายน  2557
ที่ปรึกษาโครงการฯ ที่ร่วมเดินทาง ได้แก่ 
นางสาวสุมาลี  ธนวุฒิคติวรกุล ผู้ช่วยอธิการบดี  
นายสุพจน์  สกุลธรรม เลขานุการอธิการบดี  
นางสาวกานต์พิชชา  อสัมภิณวงศ์  บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ 
นางสาวกรรภิรมย์  กรรณิกา  บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์


วันเสาร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2557

มรร. เยือน Liuzhou Teachers College ประเทศจีน


             คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์และประธานสาขาวิชาภาษาจีน เดินทางไปเยือน Liuzhou Teachers College เพื่อส่งตัวนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ ไปแลกเปลี่ยนตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและหารือความร่วมมือในด้านอื่นๆ ระหว่าง 6 - 8 กันยายน 2557

วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เส้นทางที่ 3 เมืองเจียหยาง - สาธารณรัฐประชาชนจีน (โครงการยกระดับความสัมพันธ์ฯ)

      เส้นทางที่ 3  เมืองเจียหยาง - สาธารณรัฐประชาชนจีน  เมื่อ วันที่  18 - 22 สิงหาคม 2557 มีจุดมุ่งหมายของการเดินทางไปศึกษาดูงาน คือ เพื่อ ศึกษา เจรจา และจัดทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจร่วมกัน (MOU) กับผู้ประกอบการภาคเอกชน และสถานศึกษา(วิทยาลัยอาชีวะผู่หนิง)เมืองเจียหยาง 

รายชื่อผู้เดินทาง 
1
นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
2
นายกิตติพันธุ์   โรจนชีวะ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
3
นายสุวพรรณ  มลิลา     
พาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
4
นายพูลลาภ  อุไรงาม              
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
5
นายนฤชิต  วิมิตตะนันทกุล
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา
6
นายดนัย สุนันทารอด              
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา
7
นายภูมินทร์   วันดี       
นักประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
8
นายปัญญา นาคศิริ
เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
9
นายพุฒิชาติ จันทอง
เลขานุการรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
10
นางสาวอสิตรา รัตตะมณี
หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ
11
ว่าที่ ร.ต. ณรงค์   เกษตรภิบาล
ประธานสถาบันการอาชีวะศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
12
นางนวลอนงค์  ธรรมเจริญ        
รองประธานสถาบันการอาชีวะศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
13
นางสาวนฤมล  โพธิ์ทอง  
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
14
นายชัยรัตน์   โสธรนพบุตร
ผู้ประกอบการผลไม้แปรรูป บริษัท วรพร จำกัด
15
นายสุขุม  ตั้งกงพานิช    
เจ้าของบริษัทชุนหลี (รองประธานหอการค้า)
16
ดร. พจนีย์  มั่งคั่ง                  
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ที่ปรึกษาโครงการ
17
นายสุพจน์   สกุลธรรม            
เลขานุการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ที่ปรึกษาโครงการ
18
นายเสี่ยวซิน  เสอ
ประธานภาควิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ที่ปรึกษาโครงการ
19
นายสุจินต์   อรัณยกานนท์
นักวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ที่ปรึกษาโครงการ


รายละเอียดกิจกรรมในภาพรวม

วันที่ 18 สิงหาคม 2557     
- พบกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจววันที่ 19 สิงหาคม 2557       
- เข้าเยี่ยมชมโรงงานรองเท้าพลาสติก Jieyang Huaxiang Shoes Industry Co.,Ltd
เข้าพบนายกเทศมนตรีเมืองเจียหยาง ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชนวันที่ 20 สิงหาคม 2557 
- การศึกษาดูงานและบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างวิทยาลัยอาชีวะผู่หนิง และสถาบันการอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา และ โรงเรียนอาชีวะผู่หนิง กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เส้นทางที่ 2 เมืองเมาะละแหม่ง - สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (โครงการยกระดับความสัมพันธ์ฯ)

      เส้นทางที่ 2  เมืองเมาะละแหม่ง - สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อ วันที่  6 - 9 สิงหาคม 2557 มีจุดมุ่งหมายของการเดินทางไปศึกษาดูงาน คือ เพื่อส่งเสริมและเอื้อประโยชน์ด้วยเจตจำนงอันดีต่อกันในการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอันเกี่ยวเนื่องด้วยการพัฒนาศักยภาพทางการผลิตและปริมาณ ตลอดจนคุณภาพของผลผลิตสินค้าประมงน้ำจืด (ปลาสลิด และปลากะพง) ให้แก่ผู้ประกอบการภาคธุรกิจคู่สัญญา

รายชื่อผู้เดินทาง 
1
นายกิตติพันธุ์ โรจนชีวะ
 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
2
นายนฤชิต วิมิตตะนันทกุล
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา
3
นายพูลลาภ อุไรงาม
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
4
นายกิตติชัย แสงงาม
เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
5
นางสาวกฤษญาพร สุนทรพจน์
ผู้ช่วยพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
6
นางสาวบุญปานาต ชุ่มชูจันทร์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
7
นางพัชรี บุตรกะวี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
8
นายชาญณรงค์ เนตรโรจน์
นักประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
9
นายอาทร ผดุงเจริญ
ที่ปรึกษาสหกรณ์ปลาสลิดและสัตว์น้ำฉะเชิงเทราจำกัด
10
นายสิริศักดิ์ บุญใส
ผู้ประกอบการทางด้านสัตว์น้ำ
11
นายชนะภัย มาสขาว
ผู้แทนฝ่ายขายห้องเย็นเอชี่ยนฟีด
12
นายนภดล วุมิตันติศีล
ผู้ประสานงานและประกอบทางด้านสัตว์น้ำ (ปลานิล)
13
นายประโยชน์ โสรัจจกิจ
ผู้แทนด้านการประมง (ธุรกิจสัตว์น้ำ)
14
นายสุทิน วุฒิสินธุ์
กรรมการที่ปรึกษากลุ่มผู้เลี้ยงปลากะพงลุ่มแม่น้ำบางปะกง
15
นายจเร พระอภัย
ผู้แทนประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา
16
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย  ศิริภักดิ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ที่ปรึกษาโครงการ
17
ดร.พจนีย์ มั่งคั่ง
รองอธิการบดีกิจกาจพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ที่ปรึกษาโครงการ
18
นางสาวพรรณรัตน์ กานต์ไกรศรี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
ที่ปรึกษาโครงการ
19

นางสาวนันทิพร เรืองสวัสดิ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
ที่ปรึกษาโครงการ
20
นายสุจินต์ อรัณยกานนท์
นักวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ที่ปรึกษาโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมในภาพรวม

วันที่ 6 สิงหาคม 2557 
เข้าเยี่ยมคาวระฑูตพาณิชย์ ณ กรุงย่างกุ้ง


วันที่ 7 สิงหาคม 2557
เยี่ยมชมห้องแช่เย็นของบริษัท Mawlamyaing Holding Limited  
- พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)  
- จัดแสดงสินค้า OTOP ของดีเมืองฉะเชิงเทรา 
- เยี่ยมชมสถานประกอบการ ของผู้ประกอบการวันที่ 8 สิงหาคม 2557
- เข้าเยี่ยมคาราวะรัฐมนตรีรัฐมอญ 
- การศึกษาบริบททางศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ณ พระธาตุอินทร์แขวนวันที่ 9 สิงหาคม 2557
- การศึกษาบริบททางศาสนา และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญประจำเมือง ณ มหาเจดีย์ชเวดากอง