วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เส้นทางที่ 3 เมืองเจียหยาง - สาธารณรัฐประชาชนจีน (โครงการยกระดับความสัมพันธ์ฯ)

      เส้นทางที่ 3  เมืองเจียหยาง - สาธารณรัฐประชาชนจีน  เมื่อ วันที่  18 - 22 สิงหาคม 2557 มีจุดมุ่งหมายของการเดินทางไปศึกษาดูงาน คือ เพื่อ ศึกษา เจรจา และจัดทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจร่วมกัน (MOU) กับผู้ประกอบการภาคเอกชน และสถานศึกษา(วิทยาลัยอาชีวะผู่หนิง)เมืองเจียหยาง 

รายชื่อผู้เดินทาง 
1
นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
2
นายกิตติพันธุ์   โรจนชีวะ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
3
นายสุวพรรณ  มลิลา     
พาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
4
นายพูลลาภ  อุไรงาม              
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
5
นายนฤชิต  วิมิตตะนันทกุล
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา
6
นายดนัย สุนันทารอด              
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา
7
นายภูมินทร์   วันดี       
นักประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
8
นายปัญญา นาคศิริ
เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
9
นายพุฒิชาติ จันทอง
เลขานุการรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
10
นางสาวอสิตรา รัตตะมณี
หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ
11
ว่าที่ ร.ต. ณรงค์   เกษตรภิบาล
ประธานสถาบันการอาชีวะศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
12
นางนวลอนงค์  ธรรมเจริญ        
รองประธานสถาบันการอาชีวะศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
13
นางสาวนฤมล  โพธิ์ทอง  
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
14
นายชัยรัตน์   โสธรนพบุตร
ผู้ประกอบการผลไม้แปรรูป บริษัท วรพร จำกัด
15
นายสุขุม  ตั้งกงพานิช    
เจ้าของบริษัทชุนหลี (รองประธานหอการค้า)
16
ดร. พจนีย์  มั่งคั่ง                  
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ที่ปรึกษาโครงการ
17
นายสุพจน์   สกุลธรรม            
เลขานุการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ที่ปรึกษาโครงการ
18
นายเสี่ยวซิน  เสอ
ประธานภาควิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ที่ปรึกษาโครงการ
19
นายสุจินต์   อรัณยกานนท์
นักวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ที่ปรึกษาโครงการ


รายละเอียดกิจกรรมในภาพรวม

วันที่ 18 สิงหาคม 2557     
- พบกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจววันที่ 19 สิงหาคม 2557       
- เข้าเยี่ยมชมโรงงานรองเท้าพลาสติก Jieyang Huaxiang Shoes Industry Co.,Ltd
เข้าพบนายกเทศมนตรีเมืองเจียหยาง ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชนวันที่ 20 สิงหาคม 2557 
- การศึกษาดูงานและบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างวิทยาลัยอาชีวะผู่หนิง และสถาบันการอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา และ โรงเรียนอาชีวะผู่หนิง กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เส้นทางที่ 2 เมืองเมาะละแหม่ง - สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (โครงการยกระดับความสัมพันธ์ฯ)

      เส้นทางที่ 2  เมืองเมาะละแหม่ง - สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อ วันที่  6 - 9 สิงหาคม 2557 มีจุดมุ่งหมายของการเดินทางไปศึกษาดูงาน คือ เพื่อส่งเสริมและเอื้อประโยชน์ด้วยเจตจำนงอันดีต่อกันในการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอันเกี่ยวเนื่องด้วยการพัฒนาศักยภาพทางการผลิตและปริมาณ ตลอดจนคุณภาพของผลผลิตสินค้าประมงน้ำจืด (ปลาสลิด และปลากะพง) ให้แก่ผู้ประกอบการภาคธุรกิจคู่สัญญา

รายชื่อผู้เดินทาง 
1
นายกิตติพันธุ์ โรจนชีวะ
 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
2
นายนฤชิต วิมิตตะนันทกุล
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา
3
นายพูลลาภ อุไรงาม
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
4
นายกิตติชัย แสงงาม
เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
5
นางสาวกฤษญาพร สุนทรพจน์
ผู้ช่วยพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
6
นางสาวบุญปานาต ชุ่มชูจันทร์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
7
นางพัชรี บุตรกะวี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
8
นายชาญณรงค์ เนตรโรจน์
นักประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
9
นายอาทร ผดุงเจริญ
ที่ปรึกษาสหกรณ์ปลาสลิดและสัตว์น้ำฉะเชิงเทราจำกัด
10
นายสิริศักดิ์ บุญใส
ผู้ประกอบการทางด้านสัตว์น้ำ
11
นายชนะภัย มาสขาว
ผู้แทนฝ่ายขายห้องเย็นเอชี่ยนฟีด
12
นายนภดล วุมิตันติศีล
ผู้ประสานงานและประกอบทางด้านสัตว์น้ำ (ปลานิล)
13
นายประโยชน์ โสรัจจกิจ
ผู้แทนด้านการประมง (ธุรกิจสัตว์น้ำ)
14
นายสุทิน วุฒิสินธุ์
กรรมการที่ปรึกษากลุ่มผู้เลี้ยงปลากะพงลุ่มแม่น้ำบางปะกง
15
นายจเร พระอภัย
ผู้แทนประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา
16
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย  ศิริภักดิ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ที่ปรึกษาโครงการ
17
ดร.พจนีย์ มั่งคั่ง
รองอธิการบดีกิจกาจพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ที่ปรึกษาโครงการ
18
นางสาวพรรณรัตน์ กานต์ไกรศรี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
ที่ปรึกษาโครงการ
19

นางสาวนันทิพร เรืองสวัสดิ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
ที่ปรึกษาโครงการ
20
นายสุจินต์ อรัณยกานนท์
นักวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ที่ปรึกษาโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมในภาพรวม

วันที่ 6 สิงหาคม 2557 
เข้าเยี่ยมคาวระฑูตพาณิชย์ ณ กรุงย่างกุ้ง


วันที่ 7 สิงหาคม 2557
เยี่ยมชมห้องแช่เย็นของบริษัท Mawlamyaing Holding Limited  
- พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)  
- จัดแสดงสินค้า OTOP ของดีเมืองฉะเชิงเทรา 
- เยี่ยมชมสถานประกอบการ ของผู้ประกอบการวันที่ 8 สิงหาคม 2557
- เข้าเยี่ยมคาราวะรัฐมนตรีรัฐมอญ 
- การศึกษาบริบททางศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ณ พระธาตุอินทร์แขวนวันที่ 9 สิงหาคม 2557
- การศึกษาบริบททางศาสนา และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญประจำเมือง ณ มหาเจดีย์ชเวดากอง

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนจาก Qujing Normal University


      นางสาวสุมาลี  ธนวุฒิคติวรกุล  ผู้ช่วยอธิการบดี นางสาวกรรภิรมย์  กรรณิกา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    งานวิเทศสัมพันธ์ และ Ms. Li Lan รุ่นพี่นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีน ได้เดินทางไปสนามบินนานาชาติดอนเมือง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557  เพื่อต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนจาก Qujing Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เดินทางมาศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ ในปีการศึกษา 2557 ตามความตกลงร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับ Qujing Normal University 


       รายชื่อนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนจาก Qujing Normal University ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 3 คน (จากซ้าย) 
1. Ms. Liu  Xian (ปรียานุช)  
2. Ms. Ling  Peihong  (เพลงพิณ) 
3. Ms. Gan  Chuyi  (อตินุช)

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนจาก Liuzhou Teachers College


      นางสาวสุมาลี  ธนวุฒิคติวรกุล  ผู้ช่วยอธิการบดี Mr. Zhong Yifang อาจารย์แลกเปลี่ยนจาก Liuzhou Teachers College  นายสุจินต์  อรัณยกานนท์ นักวิเทศสัมพันธ์ และ Ms. Li Lan รุ่นพี่นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีน   ได้เดินทางไปสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557  เพื่อต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนจาก Liuzhou Teachers College สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เดินทางมาศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ ในปีการศึกษา 2557  ตามความตกลงร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับ Liuzhou Teachers College


        รายชื่อนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนจาก Liuzhou Teachers College ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 4 คน (จากซ้าย) 
1. Mr. Huang Zilin (ตะวัน)  
2. Ms. Wang  Haifei (มธุรส)  
3. Ms. Shen  Siyuan (พักตร์พิไล) 
4. Mr. Zhang  Jiasheng  (ชาติชาย)