บทบาทหน้าที่
งานวิเทศสัมพันธ์มีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญดังต่อไปนี้

• สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรและสถาบันการศึกษา
ในระดับนานาชาติ และรวบรวมเอกสารความตกลงร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ

• ติดตามการดำเนินงานโครงการความร่วมมืออันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของมหาวิทยาลัย

• ต้อนรับและอำนวยความสะดวกอาคันตุกะต่างประเทศของมหาวิทยาลัย และจัดประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ

• ดำเนินงานด้านสวัสดิการอาจารย์และนักศึกษาชาวต่างประเทศ

• จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและให้ข้อมูลคำแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการในชีวิตในประเทศไทยกับนักศึกษาและอาจารย์ชาวต่างประเทศ

• เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของงานวิเทศสัมพันธ์และทุนการศึกษาในต่างประเทศ

• จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฉบับภาษาอังกฤษ

• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายนอกและภายในเพื่อรับ-ส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิเทศสัมพันธ์

• ประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานด้านอาเซียนของมหาวิทยาลัย