วันพุธที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2557

โครงการยกระดับความสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาเป็นเมืองคู่แฝดด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน สังคมและวัฒนธรรมกับเมืองใน 5 ประเทศฯ

    
      ด้วยจังหวัดฉะเชิงเทราได้เชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เป็นที่ปรึกษาโครงการ ยกระดับความสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาเป็นเมืองคู่แฝดด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน  สังคม และวัฒนธรรม กับเมืองใน 5 ประเทศตามเส้นทาง SEC (สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สปป.ลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐประชาชนจีน) และการเตรียมความพร้อมในการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกอื่นในอาเซียนโดยมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ ดร.พจนีย์  มั่งคั่ง รองอธิการบดีกิจการพิเศษฯ และงานวิเทศสัมพันธ์ ดำเนินโครงการเพื่อให้บุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนของจังหวัดฉะเชิงเทราเดินทางไปยกระดับความสัมพันธ์เพื่อพัฒนาเป็นเมืองคู่แฝดหรือเมืองพี่เมืองน้องในมิติต่างๆ รวมทั้งมิติการค้า การลงทุน และการศึกษาใน 4 ประเทศ ดังนี้

1) เส้นทาง แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 21 - 23 กรกฎาคม 2557
ที่ปรึกษาโครงการฯ ที่ร่วมเดินทาง ได้แก่ 
ผศ.ดร.อุทัย  ศิริภักดิ์ อธิการบดี  
นายสุพจน์  สกุลธรรม เลขานุการอธิการบดี  
นางสาวกานต์พิชชา  อสัมภิณวงศ์   บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์
นางสาวกรรภิรมย์  กรรณิกา  บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์


2) เส้นทาง เมืองเมาะละแหม่ง สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์  ระหว่างวันที่ 6 - 9 สิงหาคม 2557
ที่ปรึกษาโครงการฯ ที่ร่วมเดินทาง ได้แก่ 
ผศ.ดร.อุทัย  ศิริภักดิ์ อธิการบดี  
ดร.พจนีย์  มั่งคั่ง รองอธิการบดีกิจการพิเศษ   
นายสุจินต์  อรัณยกานนท์  นักวิเทศสัมพันธ์ 
นางสาวพรรณรัตน์ กานต์ไกรศรี  อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
นางสาวนันทิพร เรืองสวัสดิ์ อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ


3) เส้นทาง เมืองเจียหยาง สาธารณรัฐประชาชนจีน   ระหว่างวันที่ 18 - 22 สิงหาคม 2557
ที่ปรึกษาโครงการฯ ที่ร่วมเดินทาง ได้แก่ 
ดร.พจนีย์  มั่งคั่ง รองอธิการบดีกิจการพิเศษฯ  
นายสุพจน์  สกุลธรรม เลขานุการอธิการบดี  
นายสุจินต์  อรัณยกานนท์  นักวิเทศสัมพันธ์ 
 Mr.Xiaoxin Zhe อาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน (ล่าม)


4) เส้นทาง นครเกิ่นเทอ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม   ระหว่างวันที่ 14 - 17 กันยายน  2557
ที่ปรึกษาโครงการฯ ที่ร่วมเดินทาง ได้แก่ 
นางสาวสุมาลี  ธนวุฒิคติวรกุล ผู้ช่วยอธิการบดี  
นายสุพจน์  สกุลธรรม เลขานุการอธิการบดี  
นางสาวกานต์พิชชา  อสัมภิณวงศ์  บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ 
นางสาวกรรภิรมย์  กรรณิกา  บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์


วันเสาร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2557

มรร. เยือน Liuzhou Teachers College ประเทศจีน


             คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์และประธานสาขาวิชาภาษาจีน เดินทางไปเยือน Liuzhou Teachers College เพื่อส่งตัวนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ ไปแลกเปลี่ยนตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและหารือความร่วมมือในด้านอื่นๆ ระหว่าง 6 - 8 กันยายน 2557