วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ


1.  การดำเนินการความตกลงทางวิชาการใดๆ ต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาโดยต้องแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่สภาอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบ
2.   ในการจัดหลักสูตรร่วมกัน สถาบันทั้งสองต้องจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันโดยได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันที่เกี่ยวข้อง และให้สถาบันอุดมศึกษาไทยเสนอหลักสูตรดังกล่าวให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง หรือรับทราบหลักสูตร
3. สถาบันอุดมศึกษาไทยเสนอสภาสถาบันพิจารณาทบทวนสถานะความตกลงร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษา หากปรากฏว่าความตกลงร่วมมือนั้น ไม่ได้มีการดำเนินการใดๆ ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันลงนามหรือระยะเวลาที่มีการดำเนินการครั้งล่าสุด ให้ถือว่าความตกลงร่วมมือดังกล่าวสิ้นสุดลง


ที่มา :  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนพิเศษ 57ง วันที่ 11 พฤษภาคม 2550 

วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

โครงการทำบุญวันพระเมตตากัลยาณิวัฒนา


          
         คณะผู้บริหาร งานวิเทศสัมพันธ์ และนักศึกษากัมพูชาทุนพระราชทานฯ เข้าร่วมงานวันพระเมตตากัลยาณิวัฒนา ร่วมพิธีในโครงการทำบุญเนื่องใน “วันพระเมตตากัลยาณิวัฒนา” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บริเวณอาคารรับเสด็จ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558