วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Taiwan Shoufu University ประเทศไต้หวัน

ตามที่ Taiwan Shoufu University ประเทศไต้หวัน มีความประสงค์ขอทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรม และแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กันทั้งสองฝ่าย นั้น
กิจกรรมดังกล่าว ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีท่านอธิการ ผศ.ดร.อุทัย ศิริภักดิ์ เป็นประธานในการลงนามร่วมกับ Taiwan Shoufu University
 
  
 

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

งานชุมนุมยุวเกษตรกรโลก ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2556

        
            ด้วยจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ให้เกียรติเชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นล่ามแปลภาษาต่างประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มอบหมายบุคลากรจากงานวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์และนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรโลก ซึ่งมียุวเกษตรกรจากหลายประเทศทั่วโลกกว่า 300 คน มาทัศนศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ยุวเกษตรกรไทย โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556
       
โดยกิจกรรมภายในงานแบ่งเป็น 6 สถานี ดังนี้

สถานีที่ 1 พิพิธภัณฑ์ยุวเกษตรกรไทย

_______________________________________________________

สถานีที่ 2 กระบวนการผลิตข้าว
_______________________________________________________

สถานีที่ 3 ศึกษาดูงานด้านปศุสัตว์
_______________________________________________________

สถานีที่ 4 ชมบ้านเกษตรกรไทย

_______________________________________________________

สถานีที่ 5 ศึกษาดูงานด้านการประมง
 
_______________________________________________________

สถานีที่ 6 ชมกิจกรรมของกลุ่มยุวเกษตรในโรงเรียน (ชาจากใบหม่อน,เพาะเห็ดนางฟ้า,เลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์)

 
 
_______________________________________________________
และการแสดงนิทรรศการของหน่วยราชการและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร,กลุ่มวิสาหกิจชุมชม และสินค้าพื้นเมืองต่างๆ

 
_______________________________________________________