วันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2556

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาหลักสูตรและวิธีการสอนของผู้สอนภาษาอังกฤษ

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาหลักสูตรและวิธีการสอนของผู้สอนภาษาอังกฤษ จาก National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งผู้แทนจากมหาวิทยาลัยได้มาเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย และการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อติดตามผลและสังเกตการณ์การสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียน ในวันที่ 25 กันยายน 2556 ณ ห้องมหาชนก อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 
 

  


วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2556

โครงการพัฒนาผู้บริหารเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (โครงการจังหวัดปราจีนบุรี)

โครงการพัฒนาผู้บริหารเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี ได้เชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เป็นที่ปรึกษาโครงการพัฒนาผู้บริหารเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และอาเซียน + 6 ให้แก่ผู้นำหน่วยงาน
2. เพื่อให้ผู้บริหารและผู้นำหน่วยงานเกิดความตระหนักรู้ต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3. เพื่อให้ผู้บริหารนำความรู้ ประสบการณ์และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมาเป็นแนวทางในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
4. เพื่อเสริมสร้างแนวทางการบูรณาการในการปฏิบัติงานให้มุ่งไปในทิศทางเดียวกัน
โดยได้ไปศึกษาดูงานตามโครงการ ระหว่างวันที่ 23 - 27 กรกฎาคม 2556 ณ นครฉางชุน มณฑลจี้หลิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นเมืองพี่เมืองน้องกับจังหวัดปราจีนบุรี รวมเวลา 5 วัน มีรายละเอียดของโครงการ ดังนี้1) การศึกษาสถานที่ประวัติศาสตร์ของเมืองฉางชุน

  
2) การศึกษาการวางผังเมืองของเมืองฉางชุน


 
3) การศึกษากระบวนการผลิตรถไฟฟ้าความเร็วสูงเมืองฉางชุน


4) การเข้าพบหารือข้อราชการกับนายกเทศมนตรีเมืองฉางชุน

และผู้บริหารเมืองฉางชุน


 
(วัดจี่เล่อ)
(วิหารเซนต์โซเฟีย)
5) การศึกษาศาสนสถานในเมืองฮาร์บิน (วัดจี่เล่อ และ วิหารเซนต์โซเฟีย)


 
6) การศึกษาการจัดการพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะในเมืองฮาร์บิน7) ศึกษาสภาพแวดล้อมภายในเขตอนุรักษ์เสือไซบีเรียเมืองฮาร์บิน


 
8) ศึกษาการการจัดห้างสรรพสินค้าของเมืองฉางชุน