วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556

โครงการ "ศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และธรรมชาติภาคกลางตอนล่าง"

ด้วยสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีกำหนดจัดโครงการ"ศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และธรรมชาติภาคกลางตอนล่าง" ในวันที่ 25 ตุลาคม 2556 ณ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาจีนในโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ได้มีโอกาสศึกษาประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และธรรมชาติของไทยจากประสบการณ์จริง อันเป็นการเสริมสร้างความรู้นอกเหนือจากชั้นเรียน โดยมีงานวิเทศสัมพันธ์ร่วมเป็นเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก และดูแลนักศึกษาในการจัดโครงการครั้งนี้

 
 
ช่วงเช้า แวะชมแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และธรรมชาติ โดยมีวิทยากรของแต่ละสถานที่เป็นผู้ให้ความรู้
- อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี(เขาวัง)
- พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน


พักทานอาหารกลางวัน ที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี


  
ช่วงบ่าย แวะชมแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบุรี "เพลินวาน" สัมผัสกับวิถีชีวิต ขนม และของฝากพื้นบ้านที่หลากหลาย 

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ประชุมเสวนากลุ่มเป้าหมาย Focus group (โครงการจังหวัดฉะเชิงเทรา)

โครงการยกระดับความสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาเป็นเมืองคู่แฝดด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน สังคม และวัฒนธรรมกับเมืองใน 5 ประเทศ ตามเส้นทาง SEC (สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กัมพูชา สปป.ลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐประชาชนจีน) และการเตรียมความพร้อมในการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกอื่นในอาเซียน

สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เป็นที่ปรึกษาโครงการยกระดับความสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาเป็นเมืองคู่แฝดด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน สังคม และวัฒนธรรมกับเมืองใน 5 ประเทศ ตามเส้นทาง SEC (สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กัมพูชา สปป.ลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐประชาชนจีน) และการเตรียมความพร้อมในการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกอื่นในอาเซียน ซึ่งเป็นโครงการต่อยอดจาก “โครงการเตรียมความพร้อมในการสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน สังคม และวัฒนธรรมกับประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน” ที่ทางจังหวัดได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาและสำรวจเส้นทางการค้าการลงทุนมาแล้ว นั้น
จังหวัดฉะเชิงเทรามีความประสงค์ที่จะส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ในฐานะที่ปรึกษาของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จึงได้จัดประชุมเสวนากลุ่มเป้าหมาย(Focus group) เพื่อให้ตัวแทนจากภาครัฐและภาคเอกชนของจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการนี้ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อมูลและข้อคิดเห็นต่อกัน อันจะนำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนโครงการให้เกิดการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์สูงสุดต่อไป
โดยได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2556 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์