วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์


สำนักงานอธิการบดี ได้นำบุคลากรเข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และมหาวิทยาลัย Dong A University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 5 - 10 พฤษภาคม 2557 เพื่อศึกษาความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน และนำประสบการณ์ศึกษาดูงานมาพัฒนาศักยภาพบุคลากร และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมีงานวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้ประสานงานโครงการ และได้เข้าร่วมศึกษาดูงานในโครงการนี้ด้วย 
  
วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ แจ้งประชาสัมพันธ์ ทุน Endeavour Scholarships and Fellowships ซึ่งมีทุนทั้งหมด 4 ประเภท คือ ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก, ทุนเพื่อการวิจัย, ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม และทุนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคคลากร
โดยในปีนี้ มีมูลค่าของทุนทั้งสิ้น 40.6 ล้านเหรียญออสเตรเลีย หรือ 1,218 ล้านบาท มอบให้แก่นักศึกษาและนักวิจัยกว่า 600 คนทั่วโลก
เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2557 โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลและสมัครรับทุนได้ที่ www.aei.gov.au/endeavour