วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Aichi University of Education

ด้วยอธิการบดีและคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Aichi University of Education ประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทางมาประเทศไทยเมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2556 และเข้าพบคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อสานสัมพันธ์ตามโครงการความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา รวมถึงสังเกตการณ์การฝึกสอนของนักศึกษาฝึกงานชาวญี่ปุ่นที่ได้มาปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2556

เวลา 09.00 น.         Dr. Masahisa Matsuda อธิการบดี มหาวิทยาลัย Aichi University of Education (ด้านซ้าย) พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมห้องประวัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เวลา 09.30 น. - 10.30 น.          อธิการบดีและคณะผู้บริหารจาก Aichi University of Education เข้าพบอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อประชุมหาแนวทางด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ
- พบปะผู้บริหารทั้งสองฝ่าย
- นำเสนอข้อมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
- ทบทวนบันทึกข้อตกลงสัญญาความร่วมมือ 
เวลา 10.30 - 11.30 น.           อธิการบดีและคณะผู้บริหารจาก Aichi University of Education  เข้าพบนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  เพื่อแนะแนวหลักสูตรการสอนของมหาวิทยาลัย และแนวทางการขอทุนการศึกษาเพื่อไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ณ ประเทศญี่ปุ่น
เวลา 11.30 น. - 12.30 น.          อธิการบดีและคณะผู้บริหารจาก Aichi University of Education และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  พร้อมด้วยคณะอาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  และนักศึกษาฝึกงานชาวญี่ปุ่น  ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารสัมมนาคารบางปะกงปาร์ค
เวลา 13.00 น.          อธิการบดีและคณะผู้บริหารจาก Aichi University of Education  เข้าชมการฝึกสอนของนักศึกษาฝึกงานชาวญี่ปุ่น ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  และเดินทางกลับเวลา 16.00 น.

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2556

เส้นทางที่ 4 : ประเทศจีน (โครงการจังหวัดฉะเชิงเทรา)


โครงการเตรียมความพร้อมในการสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน สังคมและวัฒนธรรมกับประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน
ประเทศจีน

สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เป็นที่ปรึกษาโครงการเตรียมความพร้อมในการสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน สังคมและวัฒนธรรมกับประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน โดยกำหนดศึกษาเส้นทางในการติดต่อทางการค้า การลงทุน แลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน การท่องเที่ยว และเชื่อมความสัมพันธ์กับผู้บริหารและผู้ประกอบการภาคเอกชน เส้นทางสาธารณรัฐประชาชนจีน (เมืองเจียหยาง เมืองซัวเถา นครกว่างโจว และมณฑลกวางตุ้ง) ระหว่างวันที่ 16 - 19 มกราคม 2556 รวมเวลา 4 วัน มีรายละเอียดในภาพรวม ดังนี้

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราลงนามบันทึกแสดงเจตจำนงการสถาปนาสัมพันธไมตรี
กับนายกเทศมนตรีเมืองเจียหยาง
                              ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงนามบันทึกความเข้าใจ
เพื่อสถาปนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน กับประธานหอการค้าเมืองเจียหยาง
วันที่ 16 มกราคม 2556
- เข้าพบและหารือข้อราชการกับนายกเทศมนตรีเมืองเจียหยาง และลงนามบันทึกแสดงเจตจำนงการสถาปนาสัมพันธไมตรีระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทรา กับ เมืองเจียหยาง และลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อการสถาปนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน ระหว่างหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา กับ หอการค้าเมืองเจียหยาง


 
วันที่ 17 มกราคม 2556
- เยี่ยมชมหมู่บ้านหยางเหม่ยศูนย์จัดแสดงและค้าหยก เมืองเจียหยาง
- เยี่ยมชมโรงงานผลิตเป๊ปซี่ เมืองเจียหยาง
- เยี่ยมชมโรงงานผลิตเสื้อผ้า Paris Thread Co, Ltd. เมืองเจียหยาง
- เยี่ยมชมศูนย์การค้าเสื้อผ้าและชุดชั้นใน ปู่หนิง เมืองเจียหยาง
- เยี่ยมชมโรงเรียนอาชีวะปู่หนิง ปู่หนิง เมืองเจียหยาง
- เข้าพบและหารือข้อราชการกับรองนายกเทศมนตรีเมืองซัวเถา


วันที่ 18 มกราคม 2556
- เข้าพบหารือกับประธานหอการค้าเมืองซัวเถาและนักธุรกิจเมืองซัวเถาวันที่ 19 มกราคม 2556
- เยี่ยมชมตลาดค้าส่งผลไม้เจียงนาน นครกว่างโจว
- เยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจววันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556

เส้นทางที่ 3 : ประเทศพม่า (โครงการจังหวัดฉะเชิงเทรา)


โครงการเตรียมความพร้อมในการสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน สังคมและวัฒนธรรมกับประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน
ประเทศพม่า

สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการเตรียมความพร้อมในการสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน สังคมและวัฒนธรรมกับประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน โดยกำหนดศึกษาเส้นทางในการติดต่อทางการค้า การลงทุน แลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน การท่องเที่ยว และเชื่อมความสัมพันธ์กับผู้บริหารและผู้ประกอบการภาคเอกชน ในเส้นทางสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (กรุงย่างกุ้ง เมืองเมาะละแหม่ง และเมืองผาอัน) ระหว่างวันที่ 18 - 21 ธันวาคม 2555 รวมเวลา 4 วัน มีรายละเอียดในภาพรวม ดังนี้


วันที่ 18 ธันวาคม 2555
- เข้าพบหารือกับประธานหอการค้าและนักธุรกิจชาวเมียนมาร์ในเมืองย่างกุ้ง (UMFCCI)
- เยี่ยมชมโรงงานบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด ณ กรุงย่างกุ้ง
- เข้าเยี่ยมคารวะรองเอกอัครราชทูตไทยและทูตพาณิชย์ไทย ณ กรุงย่างกุ้งวันที่ 19 ธันวาคม 2555
- เข้าพบและหารือข้อราชการกับผู้ว่าการเมืองเมาะละแหม่ง
- เข้าพบหารือกับประธานหอการค้าและนักธุรกิจชาวเมียนมาร์ในเมืองเมาะละแหม่งวันที่ 20 ธันวาคม 2555
- เข้าพบและหารือข้อราชการกับผู้ว่าการเมืองผาอัน ประธานหอการค้าเมืองผาอัน
และนักธุรกิจชาวเมียนมาร์ในเมืองผาอัน  

เส้นทางที่ 2 - ประเทศลาว (โครงการจังหวัดฉะเชิงเทรา)

โครงการเตรียมความพร้อมในการสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน สังคมและวัฒนธรรมกับประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน
 ประเทศลาว

สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการเตรียมความพร้อมในการสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน สังคมและวัฒนธรรมกับประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน โดยกำหนดศึกษาเส้นทางในการติดต่อทางการค้า การลงทุน แลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรและ อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน การท่องเที่ยว และเชื่อมความสัมพันธ์กับผู้บริหารและผู้ประกอบการภาคเอกชน เส้นทางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (แขวงจำปาสัก-แขวงสะหวันเขต) ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2555 รวมเวลา 3 วัน มีรายละเอียดในภาพรวม ดังนี้

วันที่ 13 ธันวาคม 2555
- เยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับรองเจ้าแขวงจำปาสัก
- เข้าพบหารือประธานสภาค้าและอุตสาหกรรมแขวงจำปาสักวันที่ 14 ธันวาคม 2555
- เยี่ยมชมโรงงานบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด แขวงสะหวันนะเขต
- เยี่ยมชมโรงงานน้ำตาลมิตรลาว แขวงสะหวันนะเขตวันที่ 15 ธันวาคม 2555
- เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอุทยานบาเจียงและน้ำตกผาส้วม แขวงจำปาสัก


เส้นทางที่ 1 : ประเทศเวียดนาม-ประเทศกัมพูชา (โครงการจังหวัดฉะเชิงเทรา)

โครงการเตรียมความพร้อมในการสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน สังคมและวัฒนธรรมกับประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน
ประเทศเวียดนาม - ประเทศกัมพูชา

สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทราได้เชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการเตรียมความพร้อมในการสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน สังคมและวัฒนธรรมกับประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน โดยกำหนดศึกษาสำรวจเส้นทางในการติดต่อทางการค้า การลงทุน แลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน การท่องเที่ยว และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและผู้ประกอบการภาคเอกชน เส้นทางสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (นครโฮจิมินห์ หรือไซง่อน - เมืองหวุงเต่า (จังหวัดบ่าเสียะ-หวุงเต่า) - นครเกิ่นเทอ) และราชอาณาจักรกัมพูชา (กรุงพนมเปญ - จังหวัดพระตะบอง) ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2555 รวมเวลา 5 วัน ซึ่งมีรายละเอียดในภาพรวม ดังนี้วันที่ 30 ตุลาคม 2555
- เยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับกงสุลใหญ่และทูตพาณิชย์ ณ กรุงโฮจิมินห์
- เข้าพบหารือรองประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมนครโฮจิมินห์ วันที่ 31 ตุลาคม 2555
- เยี่ยมชมและศึกษาศักยภาพของท่าเรือหวุงเต่า
- เข้าพบและหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดบ่าเสียะ-หวุงเต่า
- เข้าพบและหารือข้อราชการกับรองผู้ว่าราชการนครโฮจิมินห์


วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555
- เข้าพบหารือกับประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมนครเกิ่นเทอวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555
- เยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับกงสุลใหญ่และทูตพาณิชย์ ณ กรุงพนมเปญ
- เข้าพบหารือกับรองประธานสภาหอการค้ากรุงพนมเปญและนักธุรกิจกรุงพนมเปญวันที่ 3 พฤศจิกายน 2555
- เข้าพบและหารือข้อราชการกับรองผู้ว่าราชการและประธานสภาหอการค้าจังหวัดพระตะบอง
วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2556

โครงการเตรียมความพร้อมในการสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน สังคมและวัฒนธรรม กับประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน 5 ประเทศ


สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการเตรียมความพร้อมในการสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน สังคมและวัฒนธรรมกับประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน โดยกำหนดศึกษาเส้นทางในการติดต่อทางการค้า การลงทุน แลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน การท่องเที่ยว และเชื่อมความสัมพันธ์กับผู้บริหารและผู้ประกอบการภาคเอกชน ดังนี้
1. เส้นทางที่ 1 คือ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ 30
ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2555 รวมเวลา 5 วัน เมืองตามเส้นทาง ได้แก่
1.1 นครโฮจิมินห์ หรือไซง่อน
1.2 เมืองหวุงเต่า (จังหวัดบ่าเสียะ-หวุงเต่า)
1.3 นครเกิ่นเทอ
1.4 กรุงพนมเปญ
1.5 จังหวัดพระตะบอง

2. เส้นทางที่ 2 คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2555 รวมเวลา 3 วัน เมืองตามเส้นทาง ได้แก่
2.1 แขวงจำปาสัก
2.2 แขวงสะหวันเขต

3. เส้นทางที่ 3 คือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 18 - 21 ธันวาคม 2555
รวมเวลา 4 วัน เมืองตามเส้นทาง ได้แก่
3.1 กรุงย่างกุ้ง
3.2 เมืองเมาะละแหม่ง
3.3 เมืองผาอัน

4. เส้นทางที่ 4 คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 16 - 19 มกราคม 2556 รวมเวลา 4 วัน เมืองตามเส้นทาง ได้แก่
4.1 เมืองเจียหยาง
4.2 เมืองซัวเถา
4.3 นครกว่างโจว