วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

นำนักศึกษาทุนพระราชทานฯ เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

           สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้สถาบันการศึกษานำนักเรียนทุนพระราชทานฯ รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2557 จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เข้าเฝ้าฯ ในปีในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15.00 น. ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ
- คณะเข้าเฝ้าฯ พร้อมเวลา 13.00 น. ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ


           มีรายชื่อผู้แทน และนักศึกษาทุนพระราชทานฯที่เข้าเฝ้ารายชื่อดังต่อไปนี้
          1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย  ศิริภักดิ์           อธิการบดี
          2. อาจารย์อภิวัฒน์        วงศ์ณรัตน์                  คณบดีคณะเทคโนโลยี
                                                                              อุตสาหกรรม
          3. อาจารย์ ดร.ทวีศิลป์    กุลนภาดล                 คณบดีคณะครุศาสตร์
          4. อาจารย์ ดร.นรินทร์    กุลนภาดล                 รองคณบดีวิชาการ
                                                                             คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
          5. Mr. Sot                 Sean                          นักศึกษา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
                                                                             ยานยนต์
          6. Mr. Kry                Synuon                       นักศึกษา  สาขาภาษาอังกฤษ
          7. Ms. Pin                Sreylis                        นักศึกษา  สาขาภาษาอังกฤษ
          8. Ms. Sen                Chanthida                 นักศึกษา  สาขาการสอนภาษาอังกฤษ

วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การประกวดนางนพมาศนานาชาติ ประเพณีลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง จังหวัดระยอง

   
      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง จังหวัดระยอง ได้เชิญให้มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ส่งนักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมประกวดนางนพมาศนานาชาติ เพื่อร่วมส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของประเทศไทยและท้องถิ่น โดยจัดในชื่อ "งานประเพณีลอยกระทงและปิดทองหลวงพ่อโพธิ์ ประจำปี 2557" ระหว่างวันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2557

       มหาวิทยาลัยได้ส่งนักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมการประกวดจำนวน 3 ราย และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลนักศึกษา จำนวน 2 ราย ได้แก่
      1. Ms. Teng  Saimei                  นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีน
      2. Ms. Li  Lan                           นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีน
      3. Ms. Sreylis  Pin                    นักศึกษาทุนพระราชทานฯ ชาวกัมพูชา
      4. นายสุจินต์  อรัณยกานนท์        นักวิเทศสัมพันธ์
      5. นางสาวปิ่นมุกข์  อธิวรินทร์       นักประชาสัมพันธ์