วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557

พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีน

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาจีนแลกเปลี่ยนตามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กับสถาบันการศึกษาในประเทศจีน วันที่ 31 มีนาคม 2557
พร้อมทั้งให้นักศึกษากล่าวอำลา แสดงความรู้สึกที่ได้มาศึกษาแลกเปลี่ยนที่ไทย มอบพวงมาลัยแก่อาจารย์ และรับประทานอาหารร่วมกัน ก่อนนักศึกษาจะเดินทางกลับภูมิลำเนา
 

วันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2557

โครงการกระตุ้นและเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานวิเทศสัมพันธ์ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการกระตุ้นและเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีความตระหนักและมีการเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ.2558 โดยมีการจัดนิทรรศการการเรียนรู้และรับฟังบรรยายจากวิทยากรผู้มีชื่อเสียง จำนวน 2 ครั้งในวันที่ 3 มีนาคม 2557 และ 12 มีนาคม 2557
ซึ่งในวันที่ 3 มีนาคม 2557 นี้ ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนครั้งนี้