บุคลากร


ทำเนียบผู้บริหาร
 
 
อาจารย์สุมาลี ธนวุฒิคติวรกุล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติงาน : กันยายน 2556 - ปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช  พุฒแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติงาน : พฤศจิกายน 2552 - กรกฎาคม 2556


ดร.นิพนธ์  ปริญญาวุฒิชัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายอาเซียนสัมพันธ์
ปฏิบัติงาน : กุมภาพันธ์ 2555 - มิถุนายน 2556

_____________________________________________________________

ทำเนียบบุคลากร


นางสาวกานต์พิชชา อสัมภิณวงศ์
ตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติงาน : ตุลาคม 2554 - ปัจจุบัน
งานที่รับผิดชอบ : ติดต่อประสานงานกับสถาบันต่างประเทศ, งานเอกสารภาษาอังกฤษ, สัญญาจ้าง วีซ่า และใบอนุญาตทำงาน(อาจารย์ต่างชาติ), จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และบุคลากร, จัดทำโครงการอาเซียนให้กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง
เบอร์ติดต่อ : 0-3850-0000 ต่อ 6017
อีเมล : kakanpich@gmail.com


นายสุจินต์ อรัณยกานนท์
ตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติงาน : กรกฎาคม 2555 - ปัจจุบัน
งานรับผิดชอบ : ติดต่อประสานงานกับสถาบันต่างประเทศ, งานเอกสารภาษาอังกฤษ, สัญญาจ้าง วีซ่า และใบอนุญาตทำงาน(อาจารย์ต่างชาติ), จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และบุคลากร, จัดทำโครงการอาเซียนให้กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง
เบอร์ติดต่อ : 0-3850-0000 ต่อ 6017
อีเมล : sujin.arunya@gmail.com


นางสาวกรรภิรมย์ กรรณิกา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
ปฏิบัติงาน : สิงหาคม 2556 - ปัจจุบัน
งานที่รับผิดชอบ : ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงานวิเทศสัมพันธ์, ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก, พิมพ์ รับ-ส่ง และรวบรวมเอกสารต่างๆ และงานสารบรรณ, ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุของหน่วยงาน
เบอร์ติดต่อ : 0-3850-0000 ต่อ 6017
อีเมล : kanpirom.kannika@gmail.com
Ms. Gan  Chuyi (อตินุช)
นักศึกษาฝึกงานชาวจีน (ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 - ปัจจุบัน)
งานที่รับผิดชอบ  :  แปลเอกสารภาษาจีน , รับ-ส่งเอกสารไปยังหน่วยงานต่าง ๆ
เบอร์ติดต่อ  :  092-9687105
อีเมล  :   1184542679@qq.comMs. Hu  Jiachuan (จิตติมา)
นักศึกษาฝึกงานชาวจีน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557)
งานที่รับผิดชอบ  :  แปลเอกสารภาษาจีน , รับ-ส่งเอกสารไปยังหน่วยงานต่าง ๆ
เบอร์ติดต่อ  :  091-2490385
อีเมล  :  1923219724@qq.comMs. Zeng Ling (ขวัญชนก)
ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกงานชาวจีน
ปฏิบัติงาน : ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556 - กันยายน 2556
งานที่รับผิดชอบ  :  แปลเอกสารภาษาจีน
เบอร์ติดต่อ  :  084-7839650
อีเมล  :  zengling.520@hotmail.com