โครงการและกิจกรรม
1. โครงการยกระดับความสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาเป็นเมืองคู่แฝดด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน สังคม และวัฒนธรรมกับเมืองใน 5 ประเทศ ตามเส้นทาง SEC (สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กัมพูชา สปป.ลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐประชาชนจีน) และการเตรียมความพร้อมในการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกอื่นในอาเซียน  (คลิกเพื่ออ่านต่อ)
           2.1 ประชุมเสวนากลุ่มเป้าหมาย (Focus group)                     (คลิกเพื่ออ่านต่อ)
           2.2 เส้นทางที่ 1 : แขวงจำปาสัก - ประเทศลาว                      (คลิกเพื่ออ่านต่อ)
           2.3 เส้นทางที่ 2 : เมืองเมาะละแหม่ง - ประเทศเมียนมาร์      (คลิกเพื่ออ่านต่อ)
           2.4 เส้นทางที่ 3 : เมืองเจียหยาง - ประเทศจีน                      (คลิกเพื่ออ่านต่อ)

ทั้งนี้   ในส่วนของราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งได้เคยเดินทางไปศึกษาเส้นทางในคราวโครงการเตรียมความพร้อมฯ  ระยะที่ 1 นั้น กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ซึ่งมีจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธานกลุ่ม ได้ดำเนินการไปยกระดับความสัมพันธ์ กับกลุ่มจังหวัดในราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

2. โครงการพัฒนาผู้บริหารเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (จังหวัดปราจีนบุรี)
เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ นครฉางชุน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในฐานะเมืองพี่เมืองน้องกับจังหวัดปราจีนบุรี    (คลิกเพื่ออ่านต่อ)


           1.1 เส้นทางที่ 1 : ประเทศเวียดนาม - ประเทศกัมพูชา   (คลิกเพื่ออ่านต่อ)
โครงการและกิจกรรมอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
1. โครงการแลกเปลี่ยนรู้ด้านวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษาจีนฯ
2. โครงการบรรยายพิเศษ “สานสัมพันธ์ชาวไทยเชื้อสายจีน-ชาวจีน”
3. การต้อนรับและประชุมผู้บริหารจาก Qujing Normal University
4. จดหมายข่าวงานวิเทศสัมพันธ์ (Vited Newsletter)
5. หนังสือแนะนำมหาวิทยาลัย 2 ภาษา และแผ่นพับ (ภาษาอังกฤษและจีน)
6. โครงการบรรยายพิเศษการนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ
7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดในการปรับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านอาเซียน
8. โครงการประชุมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา และสำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
9. การต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์โครงการแลกเปลี่ยนจาก Liuzhou Teachers College และ Qujing Normal University
10. Power Point แนะนำมหาวิทยาลัย
11. โครงการอบรมและสร้างความร่วมมือเพื่อเพิ่มศักยภาพทางวิชาการและการทำวิจัยด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. ข้อมูลพื้นฐานเมืองคู่แฝด 5 ประเทศ
13. การประชุมวิพากย์แผนพัฒนามหาวิทยาลัยและแผนยุทธศาสตร์ด้านอาเซียน