วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

โครงการอบรมการใช้ภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยวในภาคตะวันออก รุ่นที่ 3

ด้วยสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมการใช้ภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยวในภาคตะวันออก รุ่นที่ 3 ให้แก่นักศึกษาจีน วันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2557 ณ เกาะเสม็ด และสวนสมุนไพร จังหวัดระยอง เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการใช้ภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยวจากประสบการณ์จริง อันจะเป็นการเสริมทักษะความรู้ให้แก่นักศึกษานอกเหนือจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 29 คน อาจารย์และบุคลากร 10 คน
 
สวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


  
เกาะเสม็ด แหล่งเรียนรู้ทางทะเล