วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ต้อนรับนักศึกษาทุนพระราชทานฯ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                                    
      ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนฯ โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับปริญญาตรี จำนวน  4 ทุน ในปีการศึกษา 2557 โดยนักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องเข้าอบรมหลักสูตรโครงการเตรียมความพร้อมการเรียนภาษาไทยเบื้องต้น ระยะเวลา 3 เดือน จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามข้อกำหนดของโครงการ ก่อนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์       
        นางสาวสุมาลี  ธนวุฒิคติวรกุล  ผู้ช่วยอธิการบดี และนายสุจินต์  อรัณยกานนท์ นักวิเทศสัมพันธ์  ได้เดินทางไป รับนักศึกษาทุนพระราชทานฯ ชาวกัมพูชา เมื่อวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2557 หลังการอบรมหลักสูตรโครงการเตรียมความพร้อมการเรียนภาษาไทยเบื้องต้นได้เสร็จสิ้นลง  

นักศึกษาทุนพระราชทานฯ ชาวกัมพูชา ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 4 คน(จากซ้าย)
1. Mr. Kry  Synuon (เจมส์)        สาขาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. Ms. Pin Sreylis (อลิส)            สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. Ms. Sen  Chanthida (น้ำ)       สาขาการสอนภาษาอังกฤษคณะครุศาสตร์
4. Mr. Sot  Sean (หนึ่ง)               สาขาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันพุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เส้นทางที่ 1 : แขวงจำปาสัก - สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (โครงการยกระดับความสัมพันธ์ฯ)

   เส้นทางที่ 1 แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 21 - 23 กรกฎาคม 2557  
        มีจุดมุ่งหมายในการเดินทาง คือ เพื่อศึกษา เจรจา และจัดทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ(MOU) ระหว่างผู้ประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทรา กับผู้ประกอบการแขวงจำปาสัก 

รายชื่อผู้เดินทาง
1
นายสุวพรรณ  มลิลา
พาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
2
นางสาวพจนา  เสมา
ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
3
นายวิโรจน์  ประยูรวิวัฒน์
ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
4
นายนฤชิต  วิมิตตะนันทกุล
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา
5
นายภูมินทร์   วันดี
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
6
นางสาวรัตนา  ด่านดี
นักวิชาการที่ดินชำนาญการพิเศษ
7
นายเสรี แจ่มเจริญสุขศรี
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
8
นายวิบูลย์  ไชยวรรณ
ผู้ช่วยเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
9
นายอรชุน  ธิวรรณลักษณ์
พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา
10
นายปุญญพัฒน  พงษ์พัฒนาพนิต
ผู้ประกอบการจิระภาไก่หมุนหมักน้ำผึ้ง
11
นายอาทร  ช่วยณรงค์
ที่ปรึกษาสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด
12
นายสันติ  วิโรจน์บริสุทธิ์
ประธานสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด
13
นายเสน่ห์  นัยเนตร
ประธานสหกรณ์ปศุสัตว์และสัตว์น้ำฉะเชิงเทรา จำกัด
14
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย  ศิริภักดิ์
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ที่ปรึกษาโครงการ
15
นายสุพจน์  สกุลธรรม
เลขานุการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ที่ปรึกษาโครงการ
16
นางสาวกานต์พิชชา   อสัมภิณวงศ์
นักวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ที่ปรึกษาโครงการ
17
นางสาวกรรภิรมย์   กรรณิกา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ที่ปรึกษาโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมในภาพรวม

วันที่ 21 กรกฎาคม 2557
- การศึกษาบริบททางเศรษฐกิจ การค้าขาย ประวัติศาสตร์ ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ณ ตลาดดาวเรือง  วังเจ้าบุญอุ้ม และวัดหลวง


วันที่ 22 กรกฎาคม 2557
- การพบปะเจรจาการค้า การลงทุน  กับประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงจำปาสัก และผู้ประกอบการแขวงจำปาสัก  
- การจัดแสดงสินค้า OTOP จังหวัดฉะเชิงเทรา 
- การศึกษาบริบททางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และแหล่งโบราณคดี  ณ  ปราสาทหินวัดพู


วันที่ 23 กรกฎาคม 2557
- พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ(MOU) ระหว่างผู้ประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทรา กับผู้ประกอบการแขวงจำปาสัก
- การศึกษาบริบททางธรรมชาติ และวัฒนธรรมพื้นเมือง ณ น้ำตกผาส้วม และศูนย์วัฒนธรรมชนเผ่า