วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ


1.  การดำเนินการความตกลงทางวิชาการใดๆ ต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาโดยต้องแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่สภาอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบ
2.   ในการจัดหลักสูตรร่วมกัน สถาบันทั้งสองต้องจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันโดยได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันที่เกี่ยวข้อง และให้สถาบันอุดมศึกษาไทยเสนอหลักสูตรดังกล่าวให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง หรือรับทราบหลักสูตร
3. สถาบันอุดมศึกษาไทยเสนอสภาสถาบันพิจารณาทบทวนสถานะความตกลงร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษา หากปรากฏว่าความตกลงร่วมมือนั้น ไม่ได้มีการดำเนินการใดๆ ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันลงนามหรือระยะเวลาที่มีการดำเนินการครั้งล่าสุด ให้ถือว่าความตกลงร่วมมือดังกล่าวสิ้นสุดลง


ที่มา :  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนพิเศษ 57ง วันที่ 11 พฤษภาคม 2550