วันพุธที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558

โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ


        อาจารย์สุมาลี  ธนวุฒิคติวรกุล พร้อมด้วยงานวิเทศสัมพันธ์ ได้นำนักศึกษาจีนและกัมพูชา ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม ณ วัดสมานรัตนาราม วัดปากน้ำโจ้โล้ วัดโพธิ์ วันที่ 21 มกราคม 2558 และศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 28 มกราคม 2558  เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์เรียนรู้นอกชั้นเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา